Účelem těchto zásad je poskytnutí informace o Vašich právech v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů společností KOPECKÝ Rent s.r.o., se sídlem Praha 10 - Strašnice, Novostrašnická 2301/46, PSČ 100 00, IČ: 05850797, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 270293 (dále jen jako „Správce“), a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen jako „GDPR“).

Pokud jste naším zaměstnancem, zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete Správci své osobní údaje. Správce zodpovídá za jejich ochranu a zabezpečení.

Seznamte se, prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, která máte podle GDPR.

 1. Kategorie zpracovávaných osobních údajů
  1. Identifikační údaje

   Správce zpracovává za účelem uzavření a plnění smlouvy Vaše identifikační údaje, a to zejména Vaše jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresu bydliště, případně identifikační údaje Vašeho vozidla. Identifikační údaje jsou součástí smluv, které se Správcem uzavíráte. Správce dále zpracovává identifikační údaje v rozsahu, který mu nařizují právní předpisy. Základní identifikační údaje fyzických osob Správce ověří z průkazu totožnosti. V případě zaměstnance jsou to všechny údaje nezbytné pro plnění povinnosti zaměstnavatele (Správce) z pracovněprávního vztahu a jejich rozsah je vždy individuální.

  2. Kontaktní údaje

   V případě, že Správci poskytnete své kontaktní údaje, a to zejména Vaše jméno, příjmení, korespondenční adresu, e-mail, telefonní číslo, zpracovává tyto Správce za účelem shora uvedených činností.

  3. Cookies
   • Správce užívá na své webové stránce soubory cookies, a to za účelem měření návštěvnosti webu, cílení reklamy, přizpůsobení zobrazení webových stránek. Cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu.
   • Údaje, které Správce takto získá, mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům, zejména provozovatelům služeb a platforem Google, Facebook a Seznam.
   • Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu.
   • Sbírání údajů o chování návštěvníků webu je aktivováno z podnětu návštěvníka webu, vyjádřeného aktivním zaškrtnutím možnosti „Souhlasím“, která následuje za upozorněním v dolní části webové stránky, znějícím následovně: „Tento web používá soubory cookie k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s užitím cookies souhlasíte.“
   • Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.
   • Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány prostřednictvím:
    • služby Google a Youtube, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.
    • služby Facebook, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy.
    • služby Seznam, provozované společností Seznam.cz, a.s., sídlem Radlická 3294/10, Praha 5, PSČ 150 00, Česká republika. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Seznam.cz, a.s. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://blog.seznam.cz/stitek/ochrana-osobnich-udaju/.
   • Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
    1. požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
    2. vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
    3. požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – výmaz správce provede, pokud není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy správce,
    4. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
   • Správci shromažďují na svých webových stránkách následující soubory cookies:
    typ název účel expirace
    Cookies třetích stran Google, Youtube Získání statistických informací Dle nastavení prohlížeče, popř. do odstranění
    Cookies třetích stran Facebook identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Facebook, opětovné cílení reklamy (retargeting) 180 dnů
    Cookies třetích stran Seznam identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Seznam, opětovné cílení reklamy (remarketing) 180 dnů
  4. Personální údaje

   Údaje poskytnuté osobami v pracovním nebo obdobném poměru se zpracovávají za účelem plnění zákonných povinností Správce. Tyto údaje Správce zpracovává a uchovává bez Vašeho souhlasu.

 2. Doba zpracování a uchovávání osobních údajů
  Správce uchovává Vaše identifikační údaje po dobu:
  • splnění smlouvy
  • splnění právních povinností
  • trvání oprávněného zájmu Správce
  • po dobu zákonných lhůt pro jejich uložení (archivaci)
 3. Právní důvody zpracování osobních údajů

  Správce je oprávněn na základě Vašeho souhlasu zpracovávat Vaše osobní údaje pro marketingové a obchodní účely. Udělení souhlasu není třeba v případě, kdy správce zpracovává kontaktní údaje svých zákazníků z důvodu svého oprávněného zájmu za účelem přímého marketingu. Udělení souhlasu ke zpracování Vašich kontaktních údajů pro marketingové a obchodní účely je dobrovolné. Tento souhlas zůstává v platnosti do doby, dokud jej neodvoláte, způsobem uvedeným v článku 7 těchto zásad. Osobní údaje zaměstnanců Správce zpracovává a uchovává z důvodu plnění právních povinností.

 4. Zabezpečení osobních údajů

  Správce zabezpečuje Vaše osobní údaje organizačními a technickými opatřeními proti přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.

 5. Zpracování osobních údajů třetím subjektem

  Zpracování Vašich osobních údajů třetím subjektem je (musí být) zajištěno smlouvou uzavřenou mezi Správcem a zpracovatelem (třetím subjektem).

 6. Práva subjektů údajů
  1. Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům zpracovávaným Správcem/zpracovatelem, které zahrnuje právo získat potvrzení, zda Správce/zpracovatel zpracovává osobní údaje a právo na poskytnutí informace o zpracování osobních údajů (účel, kategorie, příjemci, doba zpracování, atd.)

  2. Máte právo na opravu Vašich osobních údajů zpracovávaných Správcem/zpracovatelem v případě, že jsou nepřesné.

  3. Máte právo na výmaz Vašich osobních údajů (právo být zapomenut) zpracovávaných Správcem/zpracovatelem, a to za předpokladu, že již nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány a s výjimkou osobních údajů zpracovávaných za účelem splnění zákonných povinností správce.

  4. Máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů v případě, že:
   • máte za to, že jsou nepřesné,
   • máte za to, že je Správce/zpracovatel zpracovává protiprávně,
   • Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
   • vznesete námitku proti jejich zpracování, a to do doby, než nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

  5. Máte právo na oznámení o opravě, výmazu nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

  6. Máte právo na poskytnutí Vašich osobních údajů zpracovávaných Správcem/zpracovatelem ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému Správci.

  7. Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů Správcem.

  8. V případě, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu však nemá vliv na zpracování osobních údajů z jiných právních důvodů a dále na zpracování osobních údajů po dobu, kdy byl Váš souhlas platně udělen.

  Veškerá výše uvedená práva jste povinni uplatnit u Správce:
  • písemně na adrese Novostrašnická 46, 100 00, Praha 10 - Strašnice
  • prostřednictvím e-mailu na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  nebude-li Správcem v konkrétním případě stanovena jiná forma uplatnění Vašeho práva.
  • Máte právo podat stížnost ve věci zpracování Vašich osobních údajů u dozorového úřadu Správce, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 7. Předávání dat mimo EU

  Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

 8. Mlčenlivost

  Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.


Tyto zásady jsou platné a účinné dnem 25.5.2018